Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ

Τα θέματα λύνονται, όταν καταλάβουμε πως ο Κοινοβουλευτισμός δεν έχει καμιά σχέση με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ κι αν συμβάλουμε ώστε να αναβιώσει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ


του Αλέξανδρου Κόντου
Ο Δήμος των Ελλήνων, ο Λαός των Ελλήνων ζητά από τους Δήμους των Ευρωπαίων, τους Λαούς των Ευρωπαίων καθώς και τους Δήμους όλου του Κόσμου να κινήσουν νέο Φιλελληνισμό, όπως εκείνον που κίνησαν το 1821 τον καιρό της Ελληνικής Επανάστασης κατά του τούρκου κατακτητή.
Τα μουσεία όλου του Κόσμου βρίθουν από εκθέματα ελληνικά. Τέτοια είναι τα γλυπτά της Ακρόπολης, που βρίσκονται στο Βρετανικό μουσείο στο Λονδίνο, η Αφροδίτη της Μήλου και η Νίκη της Σαμοθράκης, που βρίσκονται στο Λούβρο στο Παρίσι, η κιονοστοιχία της Περγάμου, που βρίσκεται στο μουσείο του Βερολίνου, πλήθος άλλων, που βρίσκονται στο Ερμιτάζ της Άγιας Πετρούπολης, και άλλα πολλά, που βρίσκονται στα αναφερμένα μουσεία καθώς και στα σπουδαιότερα μουσεία απανταχού της Γης, Νέα Υόρκη και αλλού.
Πόσα άραγε χρήματα έχουν κερδίσει τα μουσεία αυτά και τα αντίστοιχα κράτη από τα ελληνικά εκθέματα; Ας γίνει κάποιος λογαριασμός πόσα χρόνια, πόσους αιώνες οι μη Έλληνες έχουν επωφεληθεί και επωφελούνται ακόμα και θα επωφελούνται και στο μέλλον από τα ελληνικά έργα.
Ας γίνουν δύο ξεχωριστές προσφυγές στο Δικαστήριο της Χάγης, τόσο για τα ελληνικά μουσειακά εκθέματα όσο και για τις πολεμικές αποζημιώσεις για τα δεινά που υπέστη ο Ελληνικός Λαός από τα ναζιστικά στρατεύματα, και τότε θα δούμε ΠΟΙΟΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ. Και κρητικά: ΧΡΩΣΤΕΙΣ ΜΟΥ ΓΗ ΧΡΩΣΤΩ ΣΟΥ;
Κι ας αποφασίσει κι ας θεσπίσει το Δικαστήριο της Χάγης πως «δικαίως εκλάπησαν οι ελληνικοί θησαυροί και δικαίως τους νέμονται άλλοι και όχι ο Ελληνικός Λαός» κι ακόμα πως και οι Ναζί είχαν κάθε δικαίωμα να κάνουν ό,τι έκαναν στην Ελλάδα κι αλλού.
Ο Δήμος των Ελλήνων ζητάμε τη συμπαράσταση των Δήμων όλης της Υφηλίου.
AN ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ.THE DEME OF THE HELLENES

THE PEOPLE OF THE GREEKSAll problems can be resolved, when it is understood that Parliamentarism has no relation with DEMOCRACY and if we contribute in the restoration of DEMOCRACY.
 

The Deme of the Hellenes, - a.k.a. the People of the Hellenes, invite the Demes of the Europeans, a.k.a. the People of Europe, as well as all other Demes throughout the world to create a revival of Philhellenism, like the vast movement that had supported at its time the Greek revolution against the intolerable oppression of the Ottoman Empire with an effective and memorable generosity.

All over the Western world, the greatest museums are rich in countless Greek treasures, such as the Parthenon marbles in the British Museum, the Venus of Milos, the Winged Victory of Samothrace at Louvre Museum, the Pergamon altar in Berlin and so many other treasures in the Hermitage Museum in Saint Petersbourg, at the MET in New York, and elsewhere.
What was the overall economic impact due to all the treasures of Ancient Greece for all these museums? Their benefit was undeniable on the number of visitors and the exponential development of tourism in the past. It is expected to continue in the future.
Two separate legal actions should be presented before the International Court of Justice in Hague. The first one to compensate the Greek treasures. The second one to compensate Greece for Nazi crimes, which were particularly terrible in our country. So, we will see WHO OWES  TO WHOM.
The Court of the Hague should decide firstly whether all these riches were stolen and exploited with impunity by spoiler States, and secondly if the Nazis have committed so many abuses with horrible consequences in Greece and elsewhere.
We, Deme of the Hellenes, are calling for the solidarity of all the Demes worldwide.

IF YOU AGREE, SPREAD IT, PLEASE
 
Tous les problèmes seront résolus, quand on aura compris que le Parlementarisme n’a aucune relation avec la DEMOCRATIE et si l’on contribue à la restauration de la DEMOCRATIE et du tirage au sort.


LE DEME DES HELLENES
LE PEUPLE DES GRECS
 Le Dème des Hellènes, - autrement dit le Peuple des Hellènes -, invite les Dèmes des Européens, les Peuples d’Europe, de même tous les autres Dèmes à travers le  Monde à créer un renouveau du Philhellénisme, à l’image du vaste mouvement qui avait en son temps soutenu la Révolution grecque contre l’intolérable oppression de l’Empire ottoman avec une efficace et inoubliable générosité.
Partout dans le monde occidental, les Grands Musées sont riches de trésors grecs innombrables, tels les marbres de Parthénon au British Muséum, la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace au Musée du Louvre, l’autel de Pergame à Berlin et tant d’autres trésors au Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg, au MET de New York, et ailleurs.
       Quelles ont été au fil du temps les retombées économiques, dues à tous ces trésors de la Grèce antique pour tous ces musées ? Leur impact a été indéniable sur l’affluence des visiteurs et le développement exponentiel du tourisme par le passé. Il devrait se poursuivre dans le futur.
       Deux recours distincts méritent d’être engagés devant le Tribunal International de La Haye. L’un concernant les trésors grecs. L’autre pour dédommager la Grèce des crimes nazis, lesquels furent particulièrement terribles dans notre pays. Alors, nous verrons  QUI DOIT A QUI.
La Cour de La Haye décidera d’une part si toutes ces richesses ont été volées et exploitées en bonne raison par des Etats spoliateurs et non pas par le Peuple Grec. Et d’autre part si les nazis ont pu commettre sans  conséquences en bonne raison tant d’horribles exactions en Grèce et ailleurs.
Nous, Dème des Hellènes, faisons appel aux Dèmes du monde entier.

SI VOUS ETES D’ACCORD, PROPAGEZ- LE, S.V.P.
 
Copyright © 2013 ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
|